Overskrift

Tilmeld nyhedsmail

Modtag en e-mail om nyheder, hver gang siden opdateres

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Send gerne forslag og spørgsmål til bestyrelsen

Velkommen

Grundejerforeningen Majgården indbyder medlemmer og ikke-medlemmer++ til generalforsamling

Tid:   Søndag d. 31. august 2014 kl. 14.00

Sted: Kulturministeriet • Ebeltoft Kulturhus • Nørre Allé 4 • 8400 Ebeltoft

Læs mere under Generalforsamling

Sankt Hans ved Vibæk

For tredje gang er der Sankt Hans bål ved Vibæk Strand. Sådan et af den gammeldags slags uden båltaler, men med uforpligtende samvær, picnic og lidt fællessang. Det er som altid 23. juni – i år en mandag.

Kommunen har givet tilladelse, og folk i området er velkomne til at køre rent, tørt og brændbart haveaffald på bålpladsen i løbet af weekenden op til Sankt Hans Aften.

Selve bålet er placeret lige bagved beachvolley banen, og det er oplagt at spille bold og bade ved lejligheden.

Alt efter vejret er det planen at sætte ild til bålet omkring kl. 20.30, hvorefter der er arrangeret uforpligtende fællessang. Folk skal selv medbringe mad og drikkevarer.

Vejarbejder i juni 2014

Nu bliver Mimosavej og Grævlinge vejasfalteret.

Asfaltering af sidevejene til Mimosavej med delvis egenbetaling tilbydes grundejerne.

Asfaltarbejdet  starter i ca. uge 26.

Herefter får alle grusvejene få en ny tur med fint grus og Dustex inden det bliver højsommer.

Referat af bestyrelses- og vejmøde den 7/1 2014.

Deltagere: Ingeniør Peter Sandell- Syddjurs Kommune (PS); Hans Bodilsen (HB), Kristian Mortensen (KM), Henrik Skovbjerg (HS) og Claus Schøler (CS).

Afbud: Else Bock (EB), Per Poulsen (PP)

Dagsorden:

 1. Besigtigelse af vejene i området med henblik på aftale om årets tiltag i forhold til vedligeholdelsesplan m.v.
 2. Opsamling
 3. Grundejerforeningen har følgende ønsker vedr. vejene mv.:

Asfaltering og etablering af bump på en del af den nordlige del af Mimosavej

Asfaltering af den sydvestlige del af Grævlingevej hen til bageren.

Ændring af skiltning ved Nettos udkørsler.

Forbedring af oversigtforhold specielt ved Vibæklunds udmunding i Majgårdsvej og Strandlyngens udmunding i Mimosavej.

De tilstedeværende gennemgik samtlige veje i området.

 1. Efterfølgende samledes man til opsamling, hvor følgende konklusioner blev truffet:

Betonstumper i møddingsmuren på Majgårdsvej fjernes af kommunen

Resterende, ulovlige, 20 km/t i området, fjernes af kommunen

Den resterende del af Mimosavej asfalteres hen til bommen og der etableres 4 bump.

S/V del af Grævlingevej hen til bager, asfalteres, samtidig med at ejer af parkeringspladsen, der grænser op til vejen, asfalterer denne for egen regning. Asfalteringen forventes udført i perioden Maj-August.

Resterende del af Grævlingevej skal asfalteres på sigt.

PS indhenter tilbud på den planlagte asfaltering mv.

Udkørselsskiltning ved Netto ændres, således at også udlændinge forstår denne, f.eks. ved opstilling af henvisningstavler til rute 21. Samtidig etablerer kommunen, for deres regning, et bump på Vibæk Skovvej, umiddelbart ved indkørsel i vort område.

PS redegjorde for, at såfremt hegn, bevoksning mv. står indenfor skel på hjørne grunde, kan man ikke pålægge grundejerne at forbedre oversigten, idet der ikke er tinglyst oversigtsdeklarationer på disse grunde.

PS anbefalede endvidere, at grundejerforeningen får udarbejdet en strategi for den standard, som man ønsker at vejene skal have. Strategien bør fremlægges på den kommende generalforsamling.

Ebeltoft, den 8/1 2014

 Claus Schøler

Referat af Generalforsamling

Tid:                      Søndag d. 25. august 2013 kl. 14.00

Sted:                    Kulturministeriet • Ebeltoft Kulturhus • Nørre Allé 4 • 8400 Ebeltoft

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

1.     Valg af dirigent.

a.  Bestyrelsen foreslår Egon Axelsen Majgårdsvej 6 – tidligere bestyrelsesmedlem

Egon blev valgt af forsamlingen, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at indkaldelsen er ih.t. vedtægterne

2.     Formand Hans Bodilsen vil fremlægge beretning for det forløbne år.

a.  Min beretning vil hovedsaglige handle om vores vejprojekter, som er gennemført og kommende projekter illustreret med billeder.

             Referat / kommentarer

Grævlingevej forbi bager og slagter
 
 Det er vores hårdest belastede vej, som vi arbejde på at butikkerne bidrager til. Om det kan lovligt lade sig må vi diskutere med vores vejingeniør

 
 Formanden redegjorde for status for de enkelte vejes

tilstand, og kommunens planer for disse veje.
 
Vibæklund
 Jeg tror, at mange – måske alle – medlemmer sætter stor pris på denne asfaltering med bump
 
Mimosavej
 Har altid været et problem, men det ligger i planerne for næste år at vi får råd til at asfaltere vejen. Det satser vi på. Inkl. bump.
 
Kaprifolievej
 Det ligger i Peter Sandells overvejelser, at   asfaltere et stykke af Kaprifolievej i forlængelse af Strandlyngen og rundt i svinget
 
Ildervej
 har klaret sig godt
 Ildervej 13 kommenterede den hastighed man nu kører med på den gode vej. Hastighedsgrænserne er desværre kun vejledende (blå skilte).
 
Skovmårvej
 Har klaret sig næsten OK, men mangler et toplag som kan dække de større sten. Ellers støver det ,fordi stenene ruller og overfladen  den støver uanset Dustex behandling.
 
Grævlingevej
 Har fået et  løft og er i dag en dejlig vej grundet  en god profil skabt af et nyt og godt toplag af det bedste grus for Dustex.
 
Desmervej
 Har klaret sig OK, men det kan gøres bedre
 
Tigervej
 Skal have et bedre top lag inden næste Dustex ellers hjælper det ikke
 
Majgårdsvej
 Majgårdsvej forbi Majgården  bliver flyttet  mod nord og muren bliver revet ned.

Herefter bliver der asfalteret  på både Majgårdsvej og Skovmårvej op til Egsmark Høje. Dette stykke betaler Egsmark Høje

Mandag den 26/8 starter Natur og Vejservice med at grave ved Majgårdsvej 25 og fjerne betonmuren. Onsdag er der ledningsejermøde, hvor det bliver besluttet i hvilket omfang der skal omlægges vandledninger foranlediget af afgravningen.

Derefter fortsætter Natur og Vejservice med at forbedrede til asfaltering på den resterende del af strækningen.

Fredag den 30. august starter Colas med asfaltudlægningen. De forventer at blive færdig samme dag, da der ”kun” er tale om 500m.

Mandag den 2. og tirsdag den 3. september etablere Colas modificeret sinusbump efter nærmere aftale med mig.

 Grundejere fra Vibæklund efterlyste bedre skiltning fra Netto og bureauerne så turister, der ikke har ærinde i vort område, ikke forvilder sig der ind, med trafikale problemer til følge. Bestyrelsen kontakter kommunen for afklaring. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Else Bock. Regnskab vedlagt

Else Bock forelagde det reviderede regnskab. Spørgsmål vedr. årsagen til to banker. Vi har Danske bank pga. af girokort.

Spørgsmål vedr. kontakt til ikke-betalende: Vi gør hvad vi kan med udsendelse af alt- indkaldelser mv.

Regnskabet blev godkendt.

4.     Behandling af forslag fra bestyrelsen
Det koster både foreningen og medlemmerne et gebyr at betale med girokort. Da det ikke er mange der bruger girokortet og foreningens omkostninger pr. girokort er ret høje, da vi betaler et fast beløb pr. år til Danske Bank, foreslår vi, at der opkræves et gebyr på 25,00 kr. pr. betaling med girokort.

Forslaget blev vedtaget.

5.     Behandling af forslag fra medlemmerne.
Eventuelle forslag skal være Hans Bodilsen, Tigervej 13, 8400 Ebeltoft i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  Dvs. senest d.18. august.  Gerne på mail: bestyrelse@majgaardens.net

a.

Forslag fra Ingelise Juhl
 
 Kunne man ikke lave en besparelse ved at fremsende indkaldelse til og referat fra generalforsamling på mail.

Det tager tid og koster penge at udsende pr. post.

Ialt                                              Kr.     5.270,-

Bestyrelsen er enig i forslaget, men det kræver en vedtægtsændring på en ny generalforsamling,

Men forudsætter at et stort flertal medlemmer vil oplyse deres mailadresser.

Skal vi sammen arbejde videre på dette??

Dette kræver en vedtægtsændring. Egon Axelsen foreslog i stedet for, at bestyrelsen udarbejder en formular, hvor man fraskriver sig retten til at modtage indkaldelser mv. pr. post. Formularen skal kunne hentes på hjemmesiden.

Ændringsforslaget blev vedtaget.
 
b.
Peter Rørmand Jensen
 
 foreslår at Grundejerforeningen forsøger at få Syddjurs Kommune til, en til to gange i sæsonen, at pløje tangen ned og rense strandarealet på strækningen fra campingpladsen frem til den offentlige strand med blå flag. Hvis det ikke kan lykkes, foreslår jeg, at grundejerforeningen selv bekoster en nedpløjning en til to i sæsonen. Eventuelt sammen med campingpladsen, hvis det kan gøre arbejdet opgaven billigere. Dette vil gøre stranden meget mere indbydende til gavn for både grundejere og de feriegæster, der lejer sommerbolig i området.

Det vil kommunen ikke, men tillader at vi gør selv.

Tilbud fra Flemming Søndergaard:
Overslag på strandrensning
Efter  besigtigelse af tang på strand arealet, bortskaffelses af samme               4800,00 ex moms

 Ved evt. flere læs

Rendegraver                                                                                                      450,00 ex moms

Bortskaffelse af tang med traktor og vogn                                                        650,00 ex moms
 

Bestyrelsen undersøger grundejernes forpligtigelser i forhold til rensning af strand og redningsvej.

Samtidig undersøges om adgangsforholdene til stranden kan forbedres.

c.     Peter Kvindal foreslår oprettelse af et vejudvalg, der skal samarbejde med kommunen/ vejingeniør Sandell. Begrundelse: Igen i år har støvgenerne på vores grusveje været voldsomme og udlægning af Dustex har været for lidt og for sent. Samtidig køres der alt for hurtigt. De to problemer bør kunne minimeres væsentligt ved en seriøs indsats.

Efter en længere debat om dette besluttede Peter Kvindal at trække forslaget.

 

6.     Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller 250,- kr.

Vedtaget

7.     Valg af kasserer.

 Else Bock er på valg og villig til genvalg. Else blev genvalgt uden modkandidater.

8.     Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer

   Kristian Mortensen er på valg og villig til genvalg. Kristian blev genvalgt uden modkandidater.

9.     Valg af bestyrelsessuppleant.

 Bestyrelsen indstiller Henrik Skovbjerg der er villig til genvalg. Henrik blev genvalgt.

 

10.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Flemming Petersen er på valg for en 1-årig periode. Valgt.

Leo Pedersen, Vibæklund nr. 1 blev valgt.

 

11.   Eventuelt

Intet til dette punkt.

 

Asfaltering Majgårdsvej uge 35 + uge 36

Mandag den 26/8 starter Natur og Vejservice med at grave ved Majgårdsvej 25 og fjerne betonmuren. Onsdag er der ledningsejermøde, hvor det bliver besluttet i hvilket omfang der skal omlægges vandledninger foranlediget af afgravningen.

Derefter fortsætter Natur og Vejservice med at forbedrede til asfaltering på den resterende del af strækningen.

Fredag den 30. august starter Colas med asfaltudlægningen. De forventer at blive færdig samme dag, da der ”kun” er tale om 500m.
Men Colas meddelte i fredags at de ikke kan asfaltere førend på mandag d. 2. sept.

Ydermere så vil der nok gå et par uger fra de afsfaltere til de kommer og laver bumpene.

Mandag den 2. og tirsdag den 3. september etablere Colas modificeret sinusbump efter nærmere aftale med mig.

Vejen ved Majgården bliver spærret i perioder i ugens løb. Det vil gøre arbejdet hurtigere, nemmere og billigere, og derved også mindre generende for beboerne. En lignende henvendelse til naboen vil ligeledes gøre gavn. Ellers opsætter vi naturligvis den nødvendige afmærkning på stedet.

Indkaldelse til generalforsamling 2013 opdateret med forslag

Grundejerforeningen Majgården indbyder medlemmer og ikke-medlemmer++ til generalforsamling

Tid:    Søndag d. 25. august 2013 kl. 14.00

Sted:    Kulturministeriet • Ebeltoft Kulturhus • Nørre Allé 4 • 8400 Ebeltoft

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.    Valg af dirigent.

2.    Formand Hans Bodilsen vil fremlægge beretning for det forløbne år.

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Else Bock

4.    Behandling af forslag fra bestyrelsen
Det koster både foreningen og medlemmerne et gebyr at betale med girokort. Da det ikke er mange der bruger girokortet og foreningens omkostninger pr. girokort er ret høje, da vi betaler et fast beløb pr. år til Danske Bank, foreslår vi, at der opkræves et gebyr på 25,00 kr. pr. betaling med girokort.


5.    Behandling af forslag fra medlemmerne.
Eventuelle forslag skal være Hans Bodilsen, Tigervej 13, 8400 Ebeltoft i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  Dvs. senest d.18. august.  Gerne på mail: bestyrelse@majgaardens.net       

 1. Forslag fra Ingelise Juhl:
  kunne man ikke lave en besparelse ved at fremsende indkaldelse til og referat fra generalforsamling på mail.
   
 2. Undertegnede, Peter Rørmand Jensen, foreslår hermed, at Grundejerforeningen forsøger at få Syddjurs Kommune til, en til to gange i sæsonen, at pløje tangen ned og rense strandarealet på strækningen fra campingpladsen frem til den offentlige strand med blå flag. Hvis det ikke kan lykkes, foreslår jeg, at grundejerforeningen selv bekoster en nedpløjning en til to i sæsonen. Eventuelt sammen med campingpladsen, hvis det kan gøre arbejdet opgaven billigere. Dette vil gøre stranden meget mere indbydende til gavn for både grundejere og de feriegæster, der lejer sommerbolig i området.
   
 3. Peter Kvindal foreslår oprettelse af et vejudvalg , der skal samarbejde med kommunen/ vejingeniør Sandell. Begrundelse: Igen i år har støvgenerne på vores grusveje været voldsomme og udlægning af Duxtex har været for lidt og for sent. Samtidig køres der alt for hurtigt .De to problemer bør kunne minimeres væsentligt ved en seriøs indsats ..

 

6.    Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen indstiller 250,- kr.


7.    Valg af kasserer.
Else Bock er på valg og villig til genvalg

8.    Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
Kristian Mortensen

9.    Valg af bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen indstiller Henrik Skovbjerg der er villig til genvalg

10.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
1.    Flemming Petersen er på valg for en 1-årig periode.
2.    Steffen Jacobsen er på valg for en 1-årig periode.

11.    Eventuelt
    

På generalforsamlingen er foreningen vært ved:
Kage og kaffe, samt 2 drinks pr. gæst


++
Det vil være muligt for ikke-medlemmer at melde sig ind i grundejerforeningen ved indgangen, inden generalforsamlingen begynder mod betaling af kontingent på 250,- kr.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Majgården
Bestyrelsen

Majgaardsvej bliver forlænget med asfalt og flere bump

I samarbejde med Egsmarks Høje grundejerforening har vi sammen med vejafdelingen i Syddjurs fået etableret et asfalteringsprojekt både Majgaardsvej og vejen over til Egsmark Høje, som betaler for asfalteringen på Skovmårvej op til Egsmarks Høje. Den øvrige del af omkostninger bliver dækket af vores vejordning med kommunen.

Sankt Hans ved Vibæk

Sankt Hans nærmer sig, og Syddjurs Kommune har igen givet lov at lave et bål på Vibæk Strand. Betingelserne er:

Vi kører grene på samme dag (Kun rent, tørt træ og haveaffald)
Vi rydder op efter os.

Bålpladsen er cirka 30 meter bag ved beachvolley banen. Da vi kørte grene ned sidste år, kørte vi med trailer hen ad cykelstien bag om toiletbygningen og ned til bålpladsen over græsset. Det gik fint.

Alt efter vejret opfordrer vi til at medbringe mad- eller kaffekurv og mødes i god tid ved stranden. Jeg prøver at arrangere et beachvolley net. Vi satser på at tænde ild i bålet ca. kl. 20.30. Jeg sørger for at tage sange med, så vi kan synge et par fædrelandssange

Vi ses!
Hilsen Lone
Solbrinken 16
8400 Ebeltoft
Mobil: +45 24 24 12 88

Trafikchikaner og hastigshedszoner kommer nu

Vores vejingeniør Peter Casper fik endelig politiets godkendelse i slutningen af  uge 47.

Udlægning af asfaltbump starter i morgen d. 28.11 og varer 2 dage – siger de! Herefter sætter kommunen bumpmarkeringer op og vil prøve at finde nogle vejskilte, som kan bruges midlertidigt, indtil de endelige og nye kan fremskaffes.

Der vil blive omkørsler i denne periode, men rimelig kortvarigt.

 

Trafikchikaner

På billedet til venstre kan man se kommunens forslag til trafikchikaner, som stadig forhandles med Politiet

Status vedr. vejordningen med Syddjurs Kommune.
 

Bestyrelsen afholdt den 11. oktober 2011 møde med Peter Casper fra kommunen vedr. vejordningen, hvor han redegjorde for regnskab og budget for vores vejplan. Der resterer kr. 230.000 på budgettet, heraf skal der bruges ca. kr. 30.000 til dette efterårs vedligeholdelse, ca. kr. 50.000 til omlægning af krydset Mimosavej-Majgårdsvej-Vibæklund. ca. kr. 6.000 til Dustex og et beløb til etablering af hastighedszone (30 km/t forbudszone).

Kommunen overvejer at asfaltere Vibæklund, på grund af vejens ringe forfatning og fra kommunens side foreslog man, at vi afventer gravearbejdet fra fjernvarmeværket, før der foretages noget de kritiske steder.

Der var enighed om, at efterårsvedligeholdelsen foretages uden Dustex, idet vejbelægningen indeholder store mængder af dette.

Det blev aftalt med kommunen, at de udarbejder budgetter for de store arbejder, således at bestyrelsen kan træffe beslutning ud fra disse. 

DEN NYE KOMMUNALE VEJORDNING ER VEDTAGET

Citat fra Udvalget for natur, teknik og miljø møde d. 12. april 2010:

Veje og Trafik har sendt et forslag til ny overenskomst i høring hos samtlige grundejere inden for Grundejerforeningen Majgårdens område. Forslaget betyder, at hver matrikel deltager med 1 partsandel, og hver erhverv deltager med yderligere 1 partsandel. Grundejerne i Majgårdsområdet repræsenterer 245 matrikler (ekskl. nogle enkelte matrikler med pumpestationer, veje m.v.) samt 3 erhverv, i alt 248 partsandele - Kommunen har lovhjemmel til at indgår overenskomst for samtlige grundejere, hvis mindst 2/3 anmoder kommunen herom - Dette giver for Majgårdsområdet i alt 165,5 partsandel.

Grundejere, der repræsenterer i alt 174,5 partsandele, har tiltrådt overenskomsten - der er indkommet 3 indsigelser (5 partsandele), 3 delvise indsigelser (3 partsandele) og 2 ændringsforslag (1 partsandel). Veje og Trafik har vurderet, at de få indsigelser ikke skal vægtes særligt stort i forhold til de mange ubetingede tiltrædelser.