Kommunikation med foreningen

Tilmeld nyhedsmail

Modtag en e-mail om nyheder, hver gang siden opdateres

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Hvis du vil ringe eller maile til  bestyrelsen klik da BESTYRELSE

Velkommen

TRÆFÆLDNING

Firmanavn: Orangutraeservice                              11.september 2014

Indehaver: Rasmus Brahe Lyth

Adresse: Langenæs Allé 58,6.tv., 8000 Aarhus C

Hjemmeside: www.orangutraeservice.dk

Mailadrese: mail@orangutraeservice.dk

Vejarbejder i juni 2014

Nu bliver Mimosavej og Grævlinge vejasfalteret.

Asfaltering af sidevejene til Mimosavej med delvis egenbetaling tilbydes grundejerne.

Asfaltarbejdet  starter i ca. uge 26.

Herefter får alle grusvejene få en ny tur med fint grus og Dustex inden det bliver højsommer.

Vores vejingeniør Peter Casper fik endelig politiets godkendelse i slutningen af  uge 47.

Udlægning af asfaltbump starter i morgen d. 28.11 og varer 2 dage – siger de! Herefter sætter kommunen bumpmarkeringer op og vil prøve at finde nogle vejskilte, som kan bruges midlertidigt, indtil de endelige og nye kan fremskaffes.

Der vil blive omkørsler i denne periode, men rimelig kortvarigt.

 

Status vedr. vejordningen med Syddjurs Kommune.
 

Bestyrelsen afholdt den 11. oktober 2011 møde med Peter Casper fra kommunen vedr. vejordningen, hvor han redegjorde for regnskab og budget for vores vejplan. Der resterer kr. 230.000 på budgettet, heraf skal der bruges ca. kr. 30.000 til dette efterårs vedligeholdelse, ca. kr. 50.000 til omlægning af krydset Mimosavej-Majgårdsvej-Vibæklund. ca. kr. 6.000 til Dustex og et beløb til etablering af hastighedszone (30 km/t forbudszone).

Kommunen overvejer at asfaltere Vibæklund, på grund af vejens ringe forfatning og fra kommunens side foreslog man, at vi afventer gravearbejdet fra fjernvarmeværket, før der foretages noget de kritiske steder.

Der var enighed om, at efterårsvedligeholdelsen foretages uden Dustex, idet vejbelægningen indeholder store mængder af dette.

Det blev aftalt med kommunen, at de udarbejder budgetter for de store arbejder, således at bestyrelsen kan træffe beslutning ud fra disse. 

DEN NYE KOMMUNALE VEJORDNING ER VEDTAGET

Citat fra Udvalget for natur, teknik og miljø møde d. 12. april 2010:

Veje og Trafik har sendt et forslag til ny overenskomst i høring hos samtlige grundejere inden for Grundejerforeningen Majgårdens område. Forslaget betyder, at hver matrikel deltager med 1 partsandel, og hver erhverv deltager med yderligere 1 partsandel. Grundejerne i Majgårdsområdet repræsenterer 245 matrikler (ekskl. nogle enkelte matrikler med pumpestationer, veje m.v.) samt 3 erhverv, i alt 248 partsandele - Kommunen har lovhjemmel til at indgår overenskomst for samtlige grundejere, hvis mindst 2/3 anmoder kommunen herom - Dette giver for Majgårdsområdet i alt 165,5 partsandel.

Grundejere, der repræsenterer i alt 174,5 partsandele, har tiltrådt overenskomsten - der er indkommet 3 indsigelser (5 partsandele), 3 delvise indsigelser (3 partsandele) og 2 ændringsforslag (1 partsandel). Veje og Trafik har vurderet, at de få indsigelser ikke skal vægtes særligt stort i forhold til de mange ubetingede tiltrædelser.